</>

7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs

W kierunku Twojego sukcesu – kompleksowe wsparcie osób rozpoczynających działalność gospodarczą – edycja II

 • O projekcie
 • Regulamin rekrutacji
 • Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 • Zapytania ofertowe
 • Harmonogram szkoleń
 • Kontakt
 •  

  O projekcie

  W kierunku Twojego sukcesu – kompleksowe wsparcie osób rozpoczynających działalność gospodarczą – edycja II

  Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych w ramach RPO WSL 2014-2020, ze środków Działania 7.3 / Poddziałania 7.3.3. jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) zamieszkujących w wybranym obszarze Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

  Rozwój ten zostanie wskazany w sposób wymierny, w postaci 14 osób (9 kobiet, 5 mężczyzn) pozostających bez pracy, które otrzymają bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz utworzonych w wyniku tego projektu 14 miejsc pracy. Niniejszy projekt nie wyklucza przy tym również osób pracujących na umowach krótkoterminowych, tzw. śmieciowych. Ponadto, ze wsparcia mogą skorzystać osoby przynależące do kolejnych grup wskazanych w Regulaminie konkursu, w tym imigrantów, reemigrantów/repatriantów, czy odchodzących z rolnictwa.

  Projekt obejmuje rekrutację 14 osób poprzez szkolenia oraz pomoc w opracowaniu biznesplanu, ich przygotowanie do uruchomienia własnej działalności gospodarczej, na którą zostanie następnie udzielone wsparcie finansowe w formie jednorazowej dotacji oraz wsparcie pomostowe podstawowe (6 miesięcy) w formie comiesięcznej wypłaty 2600 zł, a w uzasadnionych przypadkach wsparcie przedłużone o kolejne 6 miesięcy.

  Grupę docelową stanowią osoby należące do conajmniej jednej z grup:

  – osób bezrobotnych, biernych zawodowo, zwłaszcza tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

  • osoby w wieku 50 lat i więcej;
  • kobiety;
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

  – pozostałych grup, zidentyfikowanych w ramach RPO

  • reemigranci (w tym również repatrianci);
  • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);
  • osoby ubogie pracujące;
  • osoby odchodzące z rolnictwa i uch rodziny;
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilnoprawnych o niskich zarobkach.

   

  OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 12.10.2020 – 30.06.2023

  WARTOŚĆ PROJEKTU [PLN]: 978 330,00

  DOFINANSOWANIE EFS i budżet państwa [PLN]: 945 548,50


  AKTUALIZACJA!
  Projekt jest realizowany w dwóch etapach:

  • I dotyczy naboru 9 osób (6 kobiet i 3 mężczyzn) – okres wsparcia od 12.2020 do 02.2022
  • II dotyczy naboru 5 osób (3 kobiet i 2 mężczyzn) – okres wsparcia od 03.2022 do 06.2023

   

   

  Regulamin rekrutacji

  Regulamin rekrutacji do projektu wraz z załącznikami, opracowany na podstawie wzorów pobranych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

  Uwaga! Ponowny nabór do projektu rozpoczniemy już wkrótce!

  Dokumenty rekrutacyjne:

  • Regulamin rekrutacji po aktualizacji z dnia 12.01.2022 r.   pobierz pdf
  • Regulamin rekrutacji   pobierz pdf
  • Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny   pobierz pdf doc
  • Załącznik nr 2 – Karta oceny formularza rekrutacyjnego   pobierz pdf doc
  • Załącznik nr 3 – Formularz diagnozy potrzeb   pobierz pdf doc
  • Załącznik nr 4 – Rodzaje działalności wykluczonych   pobierz pdf doc
  • Załącznik nr 5 – Karta oceny rozmowy   pobierz pdf doc
  • Załącznik nr 6 – Wzór umowy uczestnictwa po aktualizacji z dnia 12.01.2022 r.   pobierz pdf doc
  • Załącznik nr 6 – Wzór umowy uczestnictwa   pobierz pdf doc

   

  Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

  Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami, opracowany na podstawie wzorów pobranych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

  Dokumenty do pobrania:

  • Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości po aktualizacji z dnia 12.01.2022 r. pobierz pdf
  • Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości pobierz pdf
  • Załącznik nr 1 – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego pobierz pdf doc
  • Załącznik nr 2 – Umowa o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego pobierz pdf doc
  • Załącznik nr 3 – Aneks do umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego pobierz pdf doc
  • Załącznik nr 4 – Biznesplan pobierz pdf doc
  • Załącznik nr 5 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz pdf xls
  • Załącznik nr 6 – Oświadczenia pobierz pdf doc
  • Załączniknr 6a – Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie zobowiązania przez małżonka pobierz pdf doc
  • Załącznik nr 6b – Oświadczenie o zniesieniu / nieistnieniu wspólnoty / niepozostawaniu w związku małżeńskim pobierz pdf doc
  • Załącznik nr 7 – Karta oceny biznesplanu pobierz pdf doc
  • Załącznik nr 8 – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego lub przedłużonego pobierz pdf doc
  • Załącznik nr 9 – Harmonogram rzeczowo – finansowy pobierz pdf doc
  • Załącznik nr 10 – Karta weryfikacji formalnej oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego pobierz pdf doc
  • Załącznik nr 11 – Umowa o wsparcie szkoleniowe pobierz pdf doc
  • Załącznik nr 12 – Formularz rozliczenia wsparcia pomostowego pobierz pdf xls
  • Załącznik nr 13 – Szczegółowe zestawienien towarów i usług pobierz pdf xls
   Zapytania ofertowe
   • Zapytanie ofertowe na wydruk plakatów promocyjno – informacyjnych pobierz pdf doc
   • Zapytanie ofertowe na wydruk plakatów promocyjno – informacyjnych (po aktualizacji) pobierz pdf doc
   • Zapytanie ofertowe na wydruk ulotek promocyjno – informacyjnych pobierz pdf doc
   • Zapytanie ofertowe na realizację i emisję radiowego spotu reklamowego pobierz pdf doc
   • Zapytanie ofertowe na skład i emisję reklamy prasowej pobierz pdf doc
   • Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi doradcy zawodowego pobierz pdf doc
   • Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi doradcy zawodowego (po aktualizacji) pobierz pdf doc
   • Zapytanie ofertowe na świadczenie usług szkoleniowych pobierz pdf doc
   • Zapytanie ofertowe na świadczenie usług szkoleniowych (po aktualizacji) pobierz pdf doc
   • Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi oficera dotacyjnego pobierz pdf doc
   • Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi oficera dotacyjnego (po aktualizacji) pobierz pdf doc
   • Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi oficera niezależnego pobierz pdf doc
   • Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi oficera niezależnego (po aktualizacji) pobierz pdf doc

    

   Harmonogram szkoleń

   Harmonogram usług szkoleniowych w ramach projektu – link do pobrania:

   Harmonogram szkoleń pdf

   Harmonogram szkoleń (po aktualizacji) pdf

   Inne dokumenty

    

   Kontakt

   Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark Sp. z o.o.

   ul. W. Roździeńskiego 2a, 41-946 Piekary Śląskie
   Budynek Inkubatora Przedsiębiorczości

   tel. 32 289 04 84,
   tel. fax 32 289 04 78,
   email: projekt@ekopark.piekary.pl

   Biuro Projektu czynne:

   • poniedziałek – wtorek w godzinach 10:00 – 18:00
   • środa – piątek w godzinach 7:00 – 15:00

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   Kontakt