Historia i władze EkoParku

W 2006r. władze Miasta Piekary Śląskie, Spółki Orzeł Biały S.A., Zakłady Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. i Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. podjęły decyzję o zainicjowaniu działalności mającej na celu stworzenie nowych funkcji gospodarczych, społecznych i środowiskowych zdegradowanych terenów poprzemysłowych położonych w Piekarach Śląskich w dzielnicy Brzeziny Śląskie, stanowiący obszar 120 ha.

Spółka Park Przemysłowy  w Piekarach Śląskich została powołana w sierpniu 2007 roku. Od tego okresu poza działaniami związanymi z organizacją biura Zarząd Spółki koncentrował się na opracowaniu strategii rozwoju projektu pt. „Park Przemysłowy w Piekarach Śląskich”, a także tworzeniu środowiska współpracy z partnerami. Zarząd Spółki prowadził szerokie konsultacje, w ramach których wypracowano koncepcyjne ścieżki rozwoju projektu, a w szczególności stworzono założenia dokumentacji studialnej.

W styczniu 2008 r. większościowi wspólnicy podpisali Umowę Intencyjną, która sprecyzowała zasoby planowane do przejęcia w I etapie rozwoju przez  PPPŚl. Wskazane w Umowie Intencyjnej tereny poprzemysłowe są w znacznym stopniu zdegradowane i  wymagają wysokonakładowych działań w celu ich uzdatnienia. Niewielki procent terenów nadaje się do sformułowania oferty rynkowej i zakres ten zaplanowano jako przedmiot działań Spółki na lata 2009 – 2011, w zakresie przejęcia i przygotowania ich do sprzedaży. Spółka planuje przychody ze sprzedaży oferowanych nieruchomości, które zostaną przeznaczone na dalszy rozwój Parku.

W lipcu 2008 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany nazwy Spółki na: Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.

Zarząd Spółki:

Karolina Wadowska – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Zbigniew Szaleniec – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Gacek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Michał Zdanowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Anna Glodek – Członek Rady Nadzorczej

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt