STRATEGIA ROZWOJU PPT EKOPARK

Spółka planując zadania na najbliższe lata kieruje się wizją osiągnięcia celów strategicznych zapisanych w umowie Spółki którymi są:

  • wzrost potencjału społeczno-gospodarczego gminy,
  • aktywizacja lokalnej społeczności oraz wspieranie przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy,
  • wzrost konkurencyjności regionu,
  • stymulacja rozwoju regionalnego i lokalnego oraz poprawa atrakcyjności inwestycyjnej regionu Piekar Śląskich,
  • dążenie do zrównoważonego rozwoju i wzrostu wartości firmy,
  • wspieranie rozwoju przemysłu w oparciu o zastosowanie nowych i innowacyjnych technologii poprzez stymulację przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami, oferując przedsiębiorcom wykorzystującym nowe technologie usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacyjne technologiczne, a także poprzez stwarzanie tym przedsiębiorcom możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych.

Przewidywane do realizacji zadania finansowane są przede wszystkim z środków własnych oraz pozyskanych z dotacji zewnętrznych, głównie z  funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Zasoby Spółki skierowane są przede wszystkim na infrastrukturę techniczną Parku Przemysłowo Technologicznego w tym na wsparcie finansowe przygotowania terenów pod inwestycje oraz na przygotowanie usług świadczonych inwestorom podejmującym działalność na terenie EkoParku.

 

POZYSKIWANIE I OBSŁUGA INWESTORÓW ZAINTERESOWANYCH ULOKOWANIEM SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI NA TERENACH EKOPARKU

EkoPark realizuje politykę tworzenia dobrego klimatu inwestycyjnego w celu pozyskania inwestorów realizujących nowatorskie przedsięwzięcia oraz wdrażających innowacyjne technologie. Potencjalny  inwestor może liczyć na profesjonalną obsługę w zakresie informacji o możliwych do zagospodarowania nieruchomościach, ofertach i projektach inwestycyjnych, obowiązujących przepisach i procedurach, możliwościach kooperacyjnych z innymi przedsiębiorstwami, pomocy w kontaktach z władzami lokalnymi Miasta Piekary Śląskie oraz bezpośredniej współpracy i opieki nad projektem inwestycyjnym.

Mając na uwadze potrzeby zainteresowanych inwestorów EkoPark proponuje pakiet usług świadczonych przedsiębiorcom w zakresie koordynacji działań przedinwestycyjnych. Oferta obejmuje:

  1. rozpoznanie wymagań i potrzeb dla realizacji projektu obejmujące działania i opracowania przedprojektowe,
  2. uzyskanie zapewnień dostaw mediów i określenie warunków technicznych pozwalających na podjęcie decyzji o realizacji przedsięwzięcia
  3. działania przygotowawcze obejmujące materiały potrzebne do opracowania podstawowej dokumentacji projektowej.

W kolejnych latach Zarząd Parku zamierza na podstawie zawartych umów realizować współzarządzanie projektami objętymi dofinansowaniem z UE dot. terenów PPT.

 

INFRASTRUKTURA

W zakresie infrastruktury Parku planuje się budowę prestiżowej i głównej części Parku z pełną infrastrukturą techniczną, małą architekturą, inkubatorami przedsiębiorczości i halami produkcyjnymi dla nowej generacji przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych oraz strefami czynnej rekreacji.
Całość tych inwestycji infrastrukturalnych winna być objęta pomocą publiczną ze środków UE. Szacuje się, iż na terenie zasobów PPT EkoPark zrealizowanych zostanie ok. 30 hal do celów przetwórczych, produkcyjnych, logistycznych i innych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt