Projekty zrealizowane przez EkoPark:

7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT

W kierunku Twojego sukcesu – kompleksowe wsparcie osób rozpoczynających działalność gospodarczą

 1. O projekcie
 2. Regulamin przyznawania wsparcia
 3. Regulamin rekrutacji
 4. Harmonogram szkoleń
 5. Zapytania ofertowe
 6. Inne dokumenty
 7. Kontakt

 

O projekcie

W kierunku Twojego sukcesu – kompleksowe wsparcie osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych w ramach RPO WSL 2014-2020, ze środków Działania 7.3 / Poddziałania 7.3.1. jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) zamieszkujących na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Projekt niniejszy realizuje ten cel, gdyż w wyniku jego realizacji nastąpi rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym ZIT – Miasto Piekary Śl. Rozwój ten zostanie wskazany w sposób wymierny, w postaci 9 osób (6 kobiet,3 mężczyzn) pozostających bez pracy, które otrzymają bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej, oraz utworzonych w wyniku tego projektu 9 miejsc pracy.

Projekt obejmuje rekrutację 9 osób poprzez szkolenia i doradztwo indywidualne oraz pomoc w opracowaniu biznesplanu ich przygotowanie do uruchomienia własnej działalności gospodarczej, na którą zostanie następnie udzielone wsparcie finansowe w formie jednorazowej dotacji, oraz wsparcie pomostowe podstawowe (6 miesięcy) w formie comiesięcznej wypłaty 2000 zł, a w uzasadnionych przypadkach wsparcie przedłużone o kolejne 6 miesięcy. Wsparcie pomostowe będzie również (w zależności od potrzeb Uczestników Projektu) udzielane w formie doradztwa/mentoringu.

Grupę docelową stanowią osoby należące do conajmniej jednej z grup:

 • kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2017 – 31.01.2019

WARTOŚĆ PROJEKTU [PLN]: 575 870,00

DOFINANSOWANIE EFS i budżet państwa [PLN]: 557 606,05

 

Regulamin przyznawania wsparcia

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiebiorczości wraz z załącznikami, zatwierdzony w dniu 16.10.2017 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

 • Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z dnia 16.10.2017 r. pobierz pdf
 • Załącznik nr 1 – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego pobierz pdf doc
 • Załącznik nr 2 – Umowa o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego pobierz pdf doc
 • Załącznik nr 3 – Aneks do umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego pobierz pdf doc
 • Załącznik nr 4 – Umowa o udzieleniu wsparcia pomostowego w formie usług doradczych pobierz pdf doc
 • Załącznik nr 5 – Biznesplan pobierz pdf doc
 • Załącznik nr 6 – Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidywanych do zakupienia pobierz pdf doc
 • Załączniknr 7 – Formularz informacji pobierz pdf xls
 • Załącznik nr 8 – Oświadczenia pobierz pdf doc
 • Załącznik nr 9 – Karta oceny biznesplanu pobierz pdf doc
 • Załącznik nr 10 – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego lub przedłużonego pobierz pdf doc
 • Załącznik nr 11 – Zestawienie wydatków w ramach podstawowego lub przedłużonego wsparcia pomostowego pobierz pdf doc
 • Załącznik nr 12 – Karta weryfikacji wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego lub przedłużonego pobierz pdf doc

 

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji do projektu wraz z załącznikami, zatwierdzony w dniu 13.09.2017 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Uwaga! Nabór zakończony.

Dokumenty rekrutacyjne:

 • Regulamin rekrutacji z dnia 13.09.2017 r.   pobierz pdf
 • Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny z dnia 19.09.2017 r.   pobierz pdf doc
 • Załącznik nr 2 – Karta oceny formularza rekrutacyjnego   pobierz pdf doc
 • Załącznik nr 3 – Formularz diagnozy potrzeb   pobierz pdf doc
 • Załącznik nr 4 – Rodzaje działalności wykluczonych   pobierz pdf doc
 • Załącznik nr 5 – Karta oceny rozmowy   pobierz pdf doc

 

Harmonogram szkoleń

Harmonogram usług szkoleniowych oraz doradztwa biznesowego w ramach projektu:

   Harmonogram szkoleń pdf

 

Zapytania ofertowe
 1. Zapytanie ofertowe na wydruk plakatów promocyjno – informacyjnych pobierz pdf doc
 2. Zapytanie ofertowe na wydruk ulotek promocyjno – informacyjnych pobierz pdf doc
 3. Zapytanie ofertowe na realizację i emisję radiowego spotu reklamowego pobierz pdf doc
 4. Zapytanie ofertowe na skład i emisję reklamy prasowej pobierz pdf doc
 5. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi doradcy zawodowego pobierz pdf doc
 6. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług specjalisty ds. aktywizacji pobierz pdf doc
 7. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług szkoleniowych oraz doradztwa biznesowego pobierz pdf doc
 8. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi oficera dotacyjnego pobierz pdf doc
 9. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi oficera sprawdzającego pobierz pdf doc

 

Inne dokumenty

 

Kontakt

Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark Sp. z o.o.

Roździeńskiego 2a, 41-946 Piekary Śląskie

Budynek Inkubatora Przedsiębiorczości, pokój nr 18

tel. 32 289 04 84,

tel. fax 32 289 04 78,

email: projekt@ekopark.piekary.pl

„Wspieranie regionalnych powiązań kooperacyjnych poprzez rozwój Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych”

“Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

Przedmiotem projektu jest zastosowanie działań edukacyjno-informacyjnych oraz promocyjnych zmierzających do rozwoju Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych, wspierającego intensywność regionalnych powiązań kooperacyjnych. Poprzez zastosowanie poniższych działań realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia powiązań kooperacyjnych między JST, MŚP i B+R działających na terenie województwa śląskiego oraz transferu wiedzy z zakresu rewitalizacji terenów zdegradowanych, w tym poprzemysłowych i zagospodarowania przestrzeni publicznej zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Zakres projektu został podzielony na 3 komponenty:

 • Komponent 1 Działania promocyjne o charakterze edukacyjno-informacyjnym zmierzające do wytworzenia na poziomie regionalnym powiązań kooperacyjnych na linii członkowie klastra, jednostki B+R oraz JST. Nacisk zostanie położony na spotkania warsztatowe i szkolenia doradcze prowadzone przez ekspertów z zakresu rewitalizacji. W sumie zaplanowano organizację ośmiu szkoleń doradczych, czterech seminariów warsztatowych oraz jednej konferencji stanowiącej podsumowanie przeprowadzonych działań.
 • Komponent 2 Działalność Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych (wyposażenie zaplecza Klastra, koszty osobowe)
 • Komponent 3 Promocja Klastra (strona internetowa, plakaty, foldery, ulotki, ogłoszenia w prasie branżowej i regionalnej)

Cel bezpośredni projektu będzie realizowany przez cele ogólne i pośrednie:

 • transfer wiedzy poprzez organizację spotkań i konferencji, kampanii informacyjno-promocyjnych z zakresu rewitalizacji terenów zdegradowanych oraz ich ponownego wykorzystania na cele gospodarcze, społeczne, środowiskowe, kulturowe itp.,
 • upowszechnienie wyników prac eksperckich,
 • podniesienie świadomości uczestników procesu rewitalizacji (JST, B+R i MŚP) o konieczności współpracy w celu zapewnienia efektywności, jakości i skuteczności działań w tym zakresie,
 • zacieśnienie współpracy między JST, B+R i MŚP poprzez spotkania warsztatowe, konferencje, upowszechnianie dobrych praktyk poprzez opracowanie specjalistycznych publikacji.

Wymiana dobrych praktyk polegać będzie na prezentacji przez ekspertów najlepszych rozwiązań w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych i zagospodarowania przestrzeni publicznej.
Impulsem do współpracy JST z sektorem MŚP oraz B+R jest brak dostatecznej wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii oraz możliwości rozszerzenia ich działalności na obszary związane z rewitalizacją. Współpraca między JST, B+R a MŚP w ramach Klastra może dać impuls do rozwoju rynku rewitalizacji dający nowe miejsca pracy i wzrost kwalifikacji pracowników MŚP zgodnie z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy, co może przyczynić się do rozwoju całego regionu (zwłaszcza biorąc pod uwagę potencjał związany ze skalą niewykorzystanych terenów poprzemysłowych).

Całkowite nakłady na realizację projektu oszacowano na 679 678,74 zł brutto. Podatek VAT kosztem kwalifikowanym. Kosztami kwalifikowanymi do dofinansowania są całkowite koszty brutto projektu, tj. 661 101,23 zł.

Projekt zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

1) Środki własne Beneficjenta: 15% kosztów kwalifikowanych oraz całość kosztów niekwalifikowanych.

2) Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego: 85% kosztów kwalifikowanych.

Wobec powyższego podział źródeł finansowania wygląda następująco:

1) EkoPark: 99 165,22 zł

2) Dotacja RPO WSL: 561 936,21 zł

Wkład własny sfinansowany będzie ze środków PPT EkoPark.

„Dobre inwestycje – wymierne korzyści. Promocja terenów inwestycyjnych Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich”

“Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

Przedmiotem projektu jest promocja terenów inwestycyjnych Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich, zarówno w formie udziału w imprezach targowo-wystawienniczych, jak i organizacja kampanii promocyjnych w kraju i zagranicą.

Za problem kluczowy w niniejszym projekcie należy uznać bezpośrednio brak zainteresowania inwestorów niezagospodarowanymi terenami inwestycyjnymi, a w konsekwencji bardzo małą liczbę bezpośrednich inwestycji w Piekarach Śląskich w porównaniu do miast ościennych.

Głównym celem analizowanego projektu jest wzrost bezpośrednich inwestycji w Piekarach Śląskich i regionie poprzez promocję terenów inwestycyjnych PPT EkoPark w Piekarach Śląskich – udział w imprezach targowo-wystawienniczych oraz organizacja kampanii promocyjnych prowadzonych głównie na terenie Aglomeracji Górnośląskiej, a także w kraju i zagranicą.

Pozostałymi celami Projektu, które zostaną osiągnięte zarówno w krótszym, jak i dłuższym okresie czasu są:

 1. Poprawa ładu przestrzeni publicznej.
 2. Stworzenie warunków dla rozwoju Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich.
 3. Rozwój gospodarczy Miasta i regionu.
 4. Rozwój sektora MSP.
 5. Stworzenie nowych miejsc pracy zarówno w Parku Przemysłowo Technologicznym EkoPark, jak i w jego otoczeniu – zmniejszenie bezrobocia w regionie.
 6. Poprawa atrakcyjności oraz wzrost konkurencyjności miasta Piekary Śląskie.

Przewiduje sie, ze w wyniku realizacji kampanii promocyjnej, PPT EkoPark pozyska nowych inwestorów, na terenie Parku utworzone zostaną nowe miejsca pracy. Ponadto, otoczenie Parku oraz firmy kooperujące z Parkiem również będą tworzyć miejsca pracy.

Zakres projektu obejmuje w szczególności udział w :

 1. Targach Gospodarki Odpadami, Recyklingu i Technik Komunalnych EkoWaste w Sosnowcu,
 2. Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu,
 3. Kujawsko-Pomorskich Targach Inwestycyjnych „Inwest-Tor” w Toruniu,
 4. Targach Real Estate w Monachium.

oraz promocję terenów inwestycyjnych PPT EkoPark poza targami poprzez organizację kampanii internetowej, poligraficznej, multimedialnej, outdoor oraz medialnej. Materiały wykorzystywane w ramach poszczególnych kampanii (multimedia, poligrafia, płyty, gadżety reklamowe) będą używane zarówno w trakcie imprez targowych jak również będą wykorzystywane w trakcie spotkań z inwestorami i pośrednikami. Wszystkie materiały reklamowe będą przygotowane w ilościach pozwalających na ich użycie podczas całej kampanii promocyjnej.

Działania promocyjne w ramach realizowanego projektu obejmują w szczególności:

 1. Uczestnictwo w targach oraz wyposażenie stoiska targowego,
 2. Stworzenie strony internetowej EkoPark wspomagającej kontakt z inwestorami
 3. Zakup serwera www na okres 24 miesięcy wraz z pełnym wsparciem technicznym (kampania internetowa)
 4. Zakup internetowych kampanii sponsorowanych (kampania internetowa)
 5. Zakup dwóch komputerów przenośnych i prezentera multimedialnego,
 6. Kalendarze ścienne i książkowe, grawerowane, ulotki, broszury, teczki, płyty CD, kubki z nadrukiem, długopisy, papier firmowy używany do korespondencji i przygotowywania ofert (kampania poligraficzna)
 7. Wynajęcie, wydruk i wyklejenie bilbordów-czas ekspozycji – 2 miesiące (kampania outdoor)
 8. Reklama w prasie – 3 czasopisma (kampania medialna)
 9. Reklama w radio – 1 rozgłośnia (kampania medialna)

Kampanie promocyjne będą prowadzone w Piekarach Śląskich (kampania poligraficzna i multimedialna), innych miastach Aglomeracji Górnośląskiej (kampania outdoor) i na terenie całego kraju (kampania medialna, targi) oraz zagranicą (kampania internetowa, targi branżowe w Wiedniu).

Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark włada terenami w znacznej części zdegradowanymi wieloletnią działalnością przemysłową. Przeprowadzenie kampanii promocyjnych, w tym udział w targach w kraju i zagranicą przyczyni się do przybliżenia kontaktów z potencjalnymi inwestorami, ich zainteresowania strefą północnej części aglomeracji górnośląskiej o bardzo dużym potencjale oraz do zdecydowanie szybszych przemian przestrzennych i dostosowania obszaru do potrzeb inwestorów. PPT EkoPark jest podmiotem, któremu bardzo silnie zależy na oddolnym oddziaływaniu na gospodarczy rozwój Piekar Śląskich, aglomeracji oraz regionu oraz na przyczynieniu się do przywrócenia wartości przyrodniczych na zdegradowanych terenach. Obecnie w zasadzie nie ma możliwości udostępnienia nowych terenów pod inwestycje. Alternatywą dla wymagających promowania terenów poprzemysłowych byłoby zajęcie kolejnych połaci obszarów zielonych, co w świetle obowiązujących przepisów oraz zdroworozsądkowego podejścia byłoby niemożliwe. Promowane tereny inwestycyjne są zlokalizowane w Piekarach Śląskich, w południowej części miasta i można je podzielić na dwie strefy. Pierwsza z nich położona jest na północ od ulicy Roździeńskiego, druga wzdłuż ulicy Kotuchy.

Wszystkie tereny objęte są miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie jest neutralne dla środowiska, pośrednio jednak (w wyniku działań realizowanych na terenie Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark ukierunkowanych m.in. na rozwój specjalistycznych firm ukierunkowanych na technologie środowiskowe. Ponadto uniknie się konieczności zajmowania terenów zielonych) przyczyni się do jego ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń.

Całkowite nakłady na realizację projektu oszacowano na 339 401,74 zł brutto. Podatek VAT w wysokości 56 334,74 zł jest kosztem niekwalifikowanym (zostanie odzyskany przez Beneficjenta). Kosztami kwalifikowanymi do dofinansowania są całkowite koszty netto projektu, tj. 278 667,00 zł.

Projekt zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

 1. Środki własne Beneficjenta: 15% kosztów kwalifikowanych oraz całość kosztów niekwalifikowanych (podatek VAT).
 2. Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego: 85% kosztów kwalifikowanych.

Wobec powyższego podział źródeł finansowania wygląda następująco:

 1. EkoPark: 102 534,79 zł
 2. Dotacja RPO WSL: 236 866,95 zł

Wkład własny sfinansowany będzie ze środków PPT EkoPark.

Do trudnych do wiarygodnego oszacowania i przedstawienia w ujęciu pieniężnym korzyści społecznych płynących z realizacji omawianego przedsięwzięcia należy zaliczyć m.in.:

 • wzrost przedsiębiorczości w Piekarach Śląskich i regionie,
 • utworzenie nowych miejsc pracy,
 • zwiększenie dochodów do budżetu Miasta,
 • zwiększenie standardu życia w regionie,
 • poprawa stanu środowiska,
 • wzrost konkurencyjności Piekar Śląskich.
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

“Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

Przedmiotem projektu jest promocja terenów inwestycyjnych Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich, zarówno w formie udziału w imprezach targowo-wystawienniczych, jak i organizacja kampanii promocyjnych w kraju i zagranicą.

Za problem kluczowy w niniejszym projekcie należy uznać bezpośrednio brak zainteresowania inwestorów niezagospodarowanymi terenami inwestycyjnymi, a w konsekwencji bardzo małą liczbę bezpośrednich inwestycji w Piekarach Śląskich w porównaniu do miast ościennych.

Głównym celem analizowanego projektu jest wzrost bezpośrednich inwestycji w Piekarach Śląskich i regionie poprzez promocję terenów inwestycyjnych PPT EkoPark w Piekarach Śląskich – udział w imprezach targowo-wystawienniczych oraz organizacja kampanii promocyjnych prowadzonych głównie na terenie Aglomeracji Górnośląskiej, a także w kraju i zagranicą.

Pozostałymi celami Projektu, które zostaną osiągnięte zarówno w krótszym, jak i dłuższym okresie czasu są:

 1. Poprawa ładu przestrzeni publicznej.
 2. Stworzenie warunków dla rozwoju Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich.
 3. Rozwój gospodarczy Miasta i regionu.
 4. Rozwój sektora MSP.
 5. Stworzenie nowych miejsc pracy zarówno w Parku Przemysłowo Technologicznym EkoPark, jak i w jego otoczeniu – zmniejszenie bezrobocia w regionie.
 6. Poprawa atrakcyjności oraz wzrost konkurencyjności miasta Piekary Śląskie.

Przewiduje sie, ze w wyniku realizacji kampanii promocyjnej, PPT EkoPark pozyska nowych inwestorów, na terenie Parku utworzone zostaną nowe miejsca pracy. Ponadto, otoczenie Parku oraz firmy kooperujące z Parkiem również będą tworzyć miejsca pracy.

Zakres projektu obejmuje w szczególności udział w :

 1. Targach Gospodarki Odpadami, Recyklingu i Technik Komunalnych EkoWaste w Sosnowcu,

 2. Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu,

 3. Kujawsko-Pomorskich Targach Inwestycyjnych „Inwest-Tor” w Toruniu,

 4. Targach Real Vienna w Wiedniu

oraz promocję terenów inwestycyjnych PPT EkoPark poza targami poprzez organizację kampanii internetowej, poligraficznej, multimedialnej, outdoor oraz medialnej. Materiały wykorzystywane w ramach poszczególnych kampanii (multimedia, poligrafia, płyty, gadżety reklamowe) będą używane zarówno w trakcie imprez targowych jak również będą wykorzystywane w trakcie spotkań z inwestorami i pośrednikami. Wszystkie materiały reklamowe będą przygotowane w ilościach pozwalających na ich użycie podczas całej kampanii promocyjnej.

Działania promocyjne w ramach realizowanego projektu obejmują w szczególności:

 1. Uczestnictwo w targach oraz wyposażenie stoiska targowego,

 2. Stworzenie strony internetowej EkoPark wspomagającej kontakt z inwestorami

 3. Zakup serwera www na okres 24 miesięcy wraz z pełnym wsparciem technicznym (kampania internetowa)

 4. Zakup internetowych kampanii sponsorowanych (kampania internetowa)

 5. Zakup dwóch komputerów przenośnych i prezentera multimedialnego,

 6. Kalendarze ścienne i książkowe, grawerowane, ulotki, broszury, teczki, płyty CD, kubki z nadrukiem, długopisy, papier firmowy używany do korespondencji i przygotowywania ofert (kampania poligraficzna)

 7. Wynajęcie, wydruk i wyklejenie bilbordów-czas ekspozycji – 2 miesiące (kampania outdoor)

 8. Reklama w prasie – 3 czasopisma (kampania medialna)

 9. Reklama w radio – 1 rozgłośnia (kampania medialna)

Kampanie promocyjne będą prowadzone w Piekarach Śląskich (kampania poligraficzna i multimedialna), innych miastach Aglomeracji Górnośląskiej (kampania outdoor) i na terenie całego kraju (kampania medialna, targi) oraz zagranicą (kampania internetowa, targi branżowe w Wiedniu).

Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark włada terenami w znacznej części zdegradowanymi wieloletnią działalnością przemysłową. Przeprowadzenie kampanii promocyjnych, w tym udział w targach w kraju i zagranicą przyczyni się do przybliżenia kontaktów z potencjalnymi inwestorami, ich zainteresowania strefą północnej części aglomeracji górnośląskiej o bardzo dużym potencjale oraz do zdecydowanie szybszych przemian przestrzennych i dostosowania obszaru do potrzeb inwestorów. PPT EkoPark jest podmiotem, któremu bardzo silnie zależy na oddolnym oddziaływaniu na gospodarczy rozwój Piekar Śląskich, aglomeracji oraz regionu oraz na przyczynieniu się do przywrócenia wartości przyrodniczych na zdegradowanych terenach. Obecnie w zasadzie nie ma możliwości udostępnienia nowych terenów pod inwestycje. Alternatywą dla wymagających promowania terenów poprzemysłowych byłoby zajęcie kolejnych połaci obszarów zielonych, co w świetle obowiązujących przepisów oraz zdroworozsądkowego podejścia byłoby niemożliwe. Promowane tereny inwestycyjne są zlokalizowane w Piekarach Śląskich, w południowej części miasta i można je podzielić na dwie strefy. Pierwsza z nich położona jest na północ od ulicy Roździeńskiego, druga wzdłuż ulicy Kotuchy.

Wszystkie tereny objęte są miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie jest neutralne dla środowiska, pośrednio jednak (w wyniku działań realizowanych na terenie Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark ukierunkowanych m.in. na rozwój specjalistycznych firm ukierunkowanych na technologie środowiskowe. Ponadto uniknie się konieczności zajmowania terenów zielonych) przyczyni się do jego ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń.

Całkowite nakłady na realizację projektu oszacowano na 339 401,74 zł brutto. Podatek VAT w wysokości 56 334,74 zł jest kosztem niekwalifikowanym (zostanie odzyskany przez Beneficjenta). Kosztami kwalifikowanymi do dofinansowania są całkowite koszty netto projektu, tj. 278 667,00 zł.

Projekt zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

 1. Środki własne Beneficjenta: 15% kosztów kwalifikowanych oraz całość kosztów niekwalifikowanych (podatek VAT).
 2. Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego: 85% kosztów kwalifikowanych.

Wobec powyższego podział źródeł finansowania wygląda następująco:

 1. EkoPark: 102 534,79 zł
 2. Dotacja RPO WSL: 236 866,95 zł

Wkład własny sfinansowany będzie ze środków własnych EkoParku.

Do trudnych do wiarygodnego oszacowania i przedstawienia w ujęciu pieniężnym korzyści społecznych płynących z realizacji omawianego przedsięwzięcia należy zaliczyć m.in.:

 • wzrost przedsiębiorczości w Piekarach Śląskich i regionie,
 • utworzenie nowych miejsc pracy,
 • zwiększenie dochodów do budżetu Miasta,
 • zwiększenie standardu życia w regionie,
 • poprawa stanu środowiska,
 • wzrost konkurencyjności Piekar Śląskich.

Niniejsze przedsięwzięcie jest zgodne z celami następujących dokumentów szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego:

 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
 • Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.
 • Strategia Rozwoju Miasta Piekary Śląskie do roku 2015.
 • Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Piekary Śląskie na lata 2006-2013.
„Projekt CIRCUSE (Circular Land Use Management – Zarządzanie wielokrotnym wykorzystaniem terenów)”

Głównym celem projektu CIRCUSE jest wzmocnienie systemów zarządzania terenami poprzemysłowymi przez zastosowanie metody wielokrotnego wykorzystania terenów w miastach.

Panująca obecnie w Europie tendencja „rozlewania się” miast oraz procesy zmian gospodarczych i demograficznych mają wpływ na wykorzystanie przestrzeni w sposób niekonkurencyjny i niezgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Proponowana metoda w projekcie CIRCUSE stanowi narzędzie wspomagające zrównoważoną gospodarkę terenami, uwzględniającą cele gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

Projekt stanowi wkład w rozwój metod gospodarki przestrzennej uwzględniających potrzeby przyjaznego środowiskowo recyklingu terenów. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia ochrony zasobów przestrzeni, a także do zapobiegania wpływom środowiskowym w postaci zmian klimatu.

Wielokrotne wykorzystanie terenów w miastach jest projektem o charakterze ściśle proekologicznym. Jednym z głównych celów jest minimalizacja wykorzystywania terenów zielonych pod inwestycje, poprzez zastosowanie metodologii zrównoważonego, strategicznego zarządzania terenami, uwzględniającego ich „cykl życia” oraz potrzeby i możliwości w tym zakresie w skali miasta/gminy. Narzędzie to pozwoli także przeciwdziałać skuteczniej tzw. „rozlewaniu się miast”, co w dużym stopniu przyczyni się do zmniejszenia oddziaływania transportu na środowisko, a zatem pośrednio do obniżenia wpływu na zmiany klimatu.

W mieście Piekary Śląskie potrzebne jest opracowanie koncepcji rozwoju dla wybranych terenów w tym Brzezin Śląskich. Z tego powodu Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark został wytypowany przez władze gminy Piekary Śląskie do udziału w projekcie CIIRCUSE. Koncepcja będzie obejmowała możliwe do zrealizowania potrzeby rewitalizacji, wykorzystanie tymczasowe oraz przygotowanie wybranego terenu do pilotowej inwestycji. W oparciu o transnarodowe podejście do projektu pilotowego została zaplanowana inwestycja polegająca na zazielenieniu części pasa izolującego obszar przemysłowy (Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich). Zostanie opracowana koncepcja zrównoważonego i trwałego rozwiązania organizacyjnego i finansowego, które zapewni długoterminową kontynuację inwestycji.

Partnerzy:

www.circuse.eu

„PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 PODDZIAŁANIE 6.2.2.”

Celem podjętych działań w ramach tego projektu jest przywracanie ładu przestrzeni publicznej, w tym podnoszenie wartości substancji miejskiej. Rewitalizacja ma się przyczynić do nadania nowych funkcji gospodarczych terenom zdegradowanym (w tym poprzemysłowym).
Z uwagi na fakt, że teren objęty projektem (PPT EkoPark) stanowi wielkoobszarową koncentrację terenów poprzemysłowych należy wykonać pełną dokumentację geofizyczną, geotechniczną i geochemiczną gruntu potwierdzoną kompleksowymi badaniami. Na tej podstawie zostanie sporządzony projekt koncepcyjny rekultywacji i makroniwelacji. Działania te pozwolą na opracowanie ekonomicznej strony projektu makroniwelacji tj. wykonania dokumentacji kosztownej opisanych działań.

Nieodzownym jest prowadzenie działań rozpoznawczych, które są związane z:

 • przeprowadzeniem analizy oceny stanu istniejącej infrastruktury i możliwości jej rozbudowy dla potrzeb przyszłych inwestorów,
 • sporządzeniem koncepcji uzbrojenia terenu na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej istniejącego uzbrojenia terenu, określenia zapotrzebowania na media oraz uzyskania warunków technicznych rozbudowy poszczególnych sieci,
 • opracowaniem koncepcji zagospodarowania terenu dla kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych, które rozpoczną działalność gospodarczą na terenie PPT EkoPark oraz promocji terenów inwestycyjnych,

Wykonane w ramach projektu Studium wykonalności będzie zawierało analizę przedsięwzięcia pod kątem technicznym, handlowym, rynkowym, organizacji i zarządzania, finansowym i ekonomicznym. Możliwe będzie zatem oszacowanie m.in. nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz określenie ich harmonogramu, co pozwoli na zaplanowanie wydatków i określenie źródeł finansowania.
Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko zostanie rozważony w kolejnym produkcie projektu tj. raporcie oddziaływania na środowisko. W dokumencie zostanie dokonana analiza łącznego wpływu wszystkich elementów tego przedsięwzięcia na środowisko uwzględniająca ich wzajemne oddziaływanie, oceny bezpośrednich i pośrednich efektów oraz prawdopodobne oddziaływanie projektu na środowisko i jego elementy. W raporcie zostaną przeanalizowane główne rozwiązania alternatywne i wskazanie uzasadnienia dla wybranego rozwiązania, biorąc pod uwagę jego wpływ na środowisko.

Do spodziewanych efektów należą:

 • uzyskanie dokumentacji niezbędnej do sformuowania optymalnych założeń projektowych (opracowanie dokumentu „Studium wykonalności”, uzyskanie kompleksowej dokumentacji z przeprowadzonych badań i pomiarów, uzyskanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, opracowanie koncepcji zagospodarowania i uzbrojenia terenu, oszacowanie kosztowne makroniwelacji i rozbudowy uzbrojenia terenu),
 • zagospodarowanie nieużytecznych i zdewastowanych terenów na obrzeżach miasta poprzez ich rekultywację i przygotowanie dla projektów inwestycyjnych, a w konsekwencji aktywizację gospodarczą przez zainwestowanie na tym terenie kapitału nowych działalności gospodarczych krajowych i zagranicznych,
 • korzyści dla mieszkańców Piekar Śląskich (wzrost zatrudnienia, wzrost motywacji do zdobywania wyższego wykształcenia, przeciwdziałanie bezrobociu, podniesienie poziomu życia),
 • rozwój gospodarczy generujący popyt na nieruchomości inwestycyjne (uzbrojenie, uporządkowanie i wykorzystanie dostępnych terenów poprzemysłowych).

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt