Spotkanie w ramach projektu CircUse

24 lutego 2012
admin

Dnia 16-17 lutego br. w Barnbach odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu CircUse – zarządzanie wielokrotnym wykorzystaniem terenów, którego celem było przedstawienie  przez PPT EkoPark wdrożenia modelu  umowy  cywilno-prawnej
pn. ”Umowa operatorska” zawartej pomiędzy Gminą Piekary Śląskie a PPT EkoPark opartej na zarządzaniu terenami problemowymi w Piekarach Śląskich przez spółkę celową Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark.

W/w umowa reguluje sposób  i zasady zarządzania gruntami przez EkoPark, który jest nazwany w umowie „Operatorem”. Zaprezentowany na spotkaniu model umowy ma charakter umowy ramowej i stwarza możliwości uzyskania tytułu prawnego do nieruchomości przez EkoPark lub stanowi podstawę do prowadzenia działań, które będą tylko obejmowały zadania związane z zarządzaniem procesami rewitalizacji. Natomiast przedstawiciele Gminy Piekary Śląskie opracowali plan działań dla terenów w dzielnicy Brzeziny Śląskie, który przedstawia kategorię podjętych działań.

Pozostali Partnerzy projektu przedstawili i omówili m.in. ostateczną koncepcję sporządzenia planu działań, a następnie zostały im przekazane od koordynatora projektu wnioski i rekomendacje w sprawie wniesienia ewentualnych, drobnych uwag. Ponadto na spotkaniu prowadzono również dyskusję na temat tworzenia, uzupełnienia oraz importowania bazy danych, która ma za  zadanie  pozwolić na przeglądanie, wyszukiwanie i analizowanie danych przestrzennych.

Spotkanie zakończono podsumowaniem i wyciągnięciem wniosków z odbytego spotkania.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt