Projekt 7.3.3. – od dziś nabór biznesplanów!

26 maja 2022
Administrator

Po zakończeniu szkoleń i wsparciu oficera dotacyjnego w przygotowaniu biznesplanów, sprawnie przechodzimy do kolejnego etapu Projektu 7.3.3. pn. „W kierunku Twojego sukcesu – kompleksowe wsparcie osób rozpoczynających działalność gospodarczą – edycja II”. Zgodnie z harmonogramem, rozpoczynamy nabór biznesplanów!
 
Rozpoczęcie naboru: 26.05.2022 r.
Zakończenie naboru: 31.05.2022 r.
Miejsce składania biznesplanów: Biuro Projektu – budynek Inkubatora Przedsiębiorczości.

 
Przypominamy, że dokumenty niezbędne do złożenia w terminie naboru, to:
1. Biznesplan (zał. nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości), do którego uczestnik projektu zobowiązany jest załączyć, co najmniej:
a) potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 85 % godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji,
b) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, (zał. nr 6 do niniejszego Regulaminu)
c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, (zał. nr 5 do niniejszego Regulaminu)
d) szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT) (zał. nr 13 do niniejszego Regulaminu).
e) zbiór oświadczeń (zał. nr 6 do niniejszego Regulaminu):
– oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz
o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
– oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
– oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
– oświadczenie potwierdzające, że działalność gospodarcza, na którą uczestnik projektu otrzymuje środki nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności.
2. Uczestnik projektu może załączyć inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień.

Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy
w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:
a) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
b) dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

Szczegółowy sposób sporządzania i składnia ww. dokumentów został opisany w §4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – pn. „Procedura składania biznesplanów”.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt