7.3.3. – NABÓR BIZNESPLANÓW ROZPOCZĘTY!

14 stycznia 2021
Administrator

Projekt 7.3.3. pn. „W kierunku Twojego sukcesu – kompleksowe wsparcie osób rozpoczynających działalność gospodarczą – edycja II” nabiera rozpędu. Szkolenia zakończyły się pełnym sukcesem, więc rozpoczynamy nabór biznesplanów.

Rozpoczęcie naboru: 14.01.2021 r.
Zakończenie naboru: 28.01.2021 r.
Miejsce składania biznesplanów: Biuro Projektu – budynek Inkubatora Przedsiębiorczości.

Przypominamy, że dokumenty niezbędne do złożenia w terminie naboru, to:
1.Biznesplan (zał. nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości), do którego uczestnik projektu zobowiązany jest załączyć, co najmniej:
a)potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 85 % godzin szkoleń przewidzianych dla Uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji,
b)oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, (zał. nr 6 do niniejszego Regulaminu),
c)formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, (zał. nr 5 do niniejszego Regulaminu),
d)szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT), (zał. nr 13 do niniejszego Regulaminu),
e)zbiór oświadczeń ( zał. nr 6 do niniejszego Regulaminu):
oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
oświadczenie potwierdzające, że działalność gospodarcza, na którą Uczestnik projektu otrzymuje środki nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności.
2.Uczestnik projektu może załączyć inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień.

Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:
a) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
b) dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

Szczegółowy sposób sporządzania i składnia ww. dokumentów został opisany w § 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – pn. „Procedura składania biznesplanów”.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt