Wersja językowa: polska | english

Realizowane projekty Unijne

 

"Wspieranie regionalnych powiązań kooperacyjnych poprzez rozwój Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych”

 

“Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

 

Przedmiotem projektu jest zastosowanie działań edukacyjno-informacyjnych oraz promocyjnych zmierzających do rozwoju Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych, wspierającego intensywność regionalnych powiązań kooperacyjnych. Poprzez zastosowanie poniższych działań realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia powiązań kooperacyjnych między JST, MŚP i B+R działających na terenie województwa śląskiego oraz transferu wiedzy z zakresu rewitalizacji terenów zdegradowanych, w tym poprzemysłowych i zagospodarowania przestrzeni publicznej zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

 

Zakres projektu został podzielony na 3 komponenty:

 • Komponent 1 Działania promocyjne o charakterze edukacyjno-informacyjnym zmierzające do wytworzenia na poziomie regionalnym powiązań kooperacyjnych na linii członkowie klastra, jednostki B+R oraz JST. Nacisk zostanie położony na spotkania warsztatowe i szkolenia doradcze prowadzone przez ekspertów z zakresu rewitalizacji. W sumie zaplanowano organizację ośmiu szkoleń doradczych, czterech seminariów warsztatowych oraz jednej konferencji stanowiącej podsumowanie przeprowadzonych działań.
 • Komponent 2 Działalność Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych (wyposażenie zaplecza Klastra, koszty osobowe)
 • Komponent 3 Promocja Klastra (strona internetowa, plakaty, foldery, ulotki, ogłoszenia w prasie branżowej i regionalnej)

 

Cel bezpośredni projektu będzie realizowany przez cele ogólne i pośrednie:

 • transfer wiedzy poprzez organizację spotkań i konferencji, kampanii informacyjno-promocyjnych z zakresu rewitalizacji terenów zdegradowanych oraz ich ponownego wykorzystania na cele gospodarcze, społeczne, środowiskowe, kulturowe itp.,
 • upowszechnienie wyników prac eksperckich,
 • podniesienie świadomości uczestników procesu rewitalizacji (JST, B+R i MŚP) o konieczności współpracy w celu zapewnienia efektywności, jakości i skuteczności działań w tym zakresie,
 • zacieśnienie współpracy między JST, B+R i MŚP poprzez spotkania warsztatowe, konferencje, upowszechnianie dobrych praktyk poprzez opracowanie specjalistycznych publikacji.

 

Wymiana dobrych praktyk polegać będzie na prezentacji przez ekspertów najlepszych rozwiązań w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych i zagospodarowania przestrzeni publicznej.
Impulsem do współpracy JST z sektorem MŚP oraz B+R jest brak dostatecznej wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii oraz możliwości rozszerzenia ich działalności na obszary związane z rewitalizacją. Współpraca między JST, B+R a MŚP w ramach Klastra może dać impuls do rozwoju rynku rewitalizacji dający nowe miejsca pracy i wzrost kwalifikacji pracowników MŚP zgodnie z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy, co może przyczynić się do rozwoju całego regionu (zwłaszcza biorąc pod uwagę potencjał związany ze skalą niewykorzystanych terenów poprzemysłowych).

Projekt zaplanowano do rzeczowej realizacji na lata 2012-2014.
Wartość projektu  oszacowano na 784 615,60 zł, wnioskowana kwota dofinansowania (85%)  wynosi 666 923,26 zł.

 


 

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

Dobre inwestycje - wymierne korzyści. Promocja terenów inwestycyjnych Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich”


“Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

 

Przedmiotem projektu jest promocja terenów inwestycyjnych Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich, zarówno w formie udziału w imprezach targowo-wystawienniczych, jak i organizacja kampanii promocyjnych w kraju i zagranicą.

 

Za problem kluczowy w niniejszym projekcie należy uznać bezpośrednio brak zainteresowania inwestorów niezagospodarowanymi terenami inwestycyjnymi, a w konsekwencji bardzo małą liczbę bezpośrednich inwestycji w Piekarach Śląskich w porównaniu do miast ościennych.

Głównym celem analizowanego projektu jest wzrost bezpośrednich inwestycji w Piekarach Śląskich i regionie poprzez promocję terenów inwestycyjnych PPT EkoPark w Piekarach Śląskich - udział w imprezach targowo-wystawienniczych oraz organizacja kampanii promocyjnych prowadzonych głównie na terenie Aglomeracji Górnośląskiej, a także w kraju i zagranicą.

Pozostałymi celami Projektu, które zostaną osiągnięte zarówno w krótszym, jak i dłuższym okresie czasu są:

1. Poprawa ładu przestrzeni publicznej.

2. Stworzenie warunków dla rozwoju Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich.

3. Rozwój gospodarczy Miasta i regionu.

4. Rozwój sektora MSP.

5. Stworzenie nowych miejsc pracy zarówno w Parku Przemysłowo Technologicznym EkoPark, jak i w jego otoczeniu – zmniejszenie bezrobocia w regionie.

6. Poprawa atrakcyjności oraz wzrost konkurencyjności miasta Piekary Śląskie.

Przewiduje sie, ze w wyniku realizacji kampanii promocyjnej, PPT EkoPark pozyska nowych inwestorów, na terenie Parku utworzone zostaną nowe miejsca pracy. Ponadto, otoczenie Parku oraz firmy kooperujące z Parkiem również będą tworzyć miejsca pracy.

 

Zakres projektu obejmuje w szczególności udział w :

 1. Targach Gospodarki Odpadami, Recyklingu i Technik Komunalnych EkoWaste w Sosnowcu,

 2. Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu,

 3. Kujawsko-Pomorskich Targach Inwestycyjnych „Inwest-Tor” w Toruniu,

 4. Targach Real Vienna w Wiedniu

oraz promocję terenów inwestycyjnych PPT EkoPark poza targami poprzez organizację kampanii internetowej, poligraficznej, multimedialnej, outdoor oraz medialnej. Materiały wykorzystywane w ramach poszczególnych kampanii (multimedia, poligrafia, płyty, gadżety reklamowe) będą używane zarówno w trakcie imprez targowych jak również będą wykorzystywane w trakcie spotkań z inwestorami i pośrednikami. Wszystkie materiały reklamowe będą przygotowane w ilościach pozwalających na ich użycie podczas całej kampanii promocyjnej.

Działania promocyjne w ramach realizowanego projektu obejmują w szczególności:

 1. Uczestnictwo w targach oraz wyposażenie stoiska targowego,

 2. Stworzenie strony internetowej EkoPark wspomagającej kontakt z inwestorami

 3. Zakup serwera www na okres 24 miesięcy wraz z pełnym wsparciem technicznym (kampania internetowa)

 4. Zakup internetowych kampanii sponsorowanych (kampania internetowa)

 5. Zakup dwóch komputerów przenośnych i prezentera multimedialnego,

 6. Kalendarze ścienne i książkowe, grawerowane, ulotki, broszury, teczki, płyty CD, kubki z nadrukiem, długopisy, papier firmowy używany do korespondencji i przygotowywania ofert (kampania poligraficzna)

 7. Wynajęcie, wydruk i wyklejenie bilbordów-czas ekspozycji – 2 miesiące (kampania outdoor)

 8. Reklama w prasie – 3 czasopisma (kampania medialna)

 9. Reklama w radio – 1 rozgłośnia (kampania medialna)

 

Kampanie promocyjne będą prowadzone w Piekarach Śląskich (kampania poligraficzna i multimedialna), innych miastach Aglomeracji Górnośląskiej (kampania outdoor) i na terenie całego kraju (kampania medialna, targi) oraz zagranicą (kampania internetowa, targi branżowe w Wiedniu).

 

Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark włada terenami w znacznej części zdegradowanymi wieloletnią działalnością przemysłową. Przeprowadzenie kampanii promocyjnych, w tym udział w targach w kraju i zagranicą przyczyni się do przybliżenia kontaktów z potencjalnymi inwestorami, ich zainteresowania strefą północnej części aglomeracji górnośląskiej o bardzo dużym potencjale oraz do zdecydowanie szybszych przemian przestrzennych i dostosowania obszaru do potrzeb inwestorów. PPT EkoPark jest podmiotem, któremu bardzo silnie zależy na oddolnym oddziaływaniu na gospodarczy rozwój Piekar Śląskich, aglomeracji oraz regionu oraz na przyczynieniu się do przywrócenia wartości przyrodniczych na zdegradowanych terenach. Obecnie w zasadzie nie ma możliwości udostępnienia nowych terenów pod inwestycje. Alternatywą dla wymagających promowania terenów poprzemysłowych byłoby zajęcie kolejnych połaci obszarów zielonych, co w świetle obowiązujących przepisów oraz zdroworozsądkowego podejścia byłoby niemożliwe. Promowane tereny inwestycyjne są zlokalizowane w Piekarach Śląskich, w południowej części miasta i można je podzielić na dwie strefy. Pierwsza z nich położona jest na północ od ulicy Roździeńskiego, druga wzdłuż ulicy Kotuchy.

Wszystkie tereny objęte są miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie jest neutralne dla środowiska, pośrednio jednak (w wyniku działań realizowanych na terenie Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark ukierunkowanych m.in. na rozwój specjalistycznych firm ukierunkowanych na technologie środowiskowe. Ponadto uniknie się konieczności zajmowania terenów zielonych) przyczyni się do jego ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń.

 

 

Całkowite nakłady na realizację projektu oszacowano na 339 401,74 zł brutto. Podatek VAT w wysokości 56 334,74 zł jest kosztem niekwalifikowanym (zostanie odzyskany przez Beneficjenta). Kosztami kwalifikowanymi do dofinansowania są całkowite koszty netto projektu, tj. 278 667,00 zł.

 

Projekt zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

1) Środki własne Beneficjenta: 15% kosztów kwalifikowanych oraz całość kosztów niekwalifikowanych (podatek VAT).

2) Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego: 85% kosztów kwalifikowanych.

Wobec powyższego podział źródeł finansowania wygląda następująco:

1) EkoPark: 102 534,79 zł

2) Dotacja RPO WSL: 236 866,95 zł

Wkład własny sfinansowany będzie ze środków własnych EkoParku.

 

Do trudnych do wiarygodnego oszacowania i przedstawienia w ujęciu pieniężnym korzyści społecznych płynących z realizacji omawianego przedsięwzięcia należy zaliczyć m.in.:

wzrost przedsiębiorczości w Piekarach Śląskich i regionie,

utworzenie nowych miejsc pracy,

zwiększenie dochodów do budżetu Miasta,

zwiększenie standardu życia w regionie,

poprawa stanu środowiska,

wzrost konkurencyjności Piekar Śląskich.

 

Niniejsze przedsięwzięcie jest zgodne z celami następujących dokumentów szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego:

· Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013.

· Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015.

· Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

· Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.

· Strategia Rozwoju Miasta Piekary Śląskie do roku 2015.

· Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Piekary Śląskie na lata 2006-2013.

 

Lokalizacja EkoParku

Kliknij, aby zobaczyć gdzie się znajdujemy