Wersja językowa: polska | english

Przetargi w EkoParku

 

29.09.2017r. 

Przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego


Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego 38 ogłasza pismeny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Piekarach Śląskich w pobliżu ulicy Kotuchy. 


Ogłoszenie o przetargu do pobrania - link 

 

 

 


Przetarg nieograniczony na całodobową ochronę osób i mienia w budynku przy ul. Roździeńskiego 1 w Piekarach Śl. 

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 23.03.2012r. 

Nr ogłoszenia: 92352- 2012

 

 • Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ   Pobierz
 • Załącznik  nr 1 do SIWZ- Oświadczenie wykonawcy o  spełnianiu  warunków udziału w postępowaniu Pobierz
 • Załącznik  nr 2 do SIWZ- Oświadczenie Pobierz
 • Załącznik  nr 3 do SIWZ- Formularz ofertowy Pobierz
 • Załącznik  nr 4 do SIWZ- Umowa Pobierz  

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
którego wartość nie przekracza 14 000 EURO.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 29.02.2012r.


 • Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz  
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
 • Raport z przeprowadzonego w trybie ogłoszenia o zamówieniu postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie Specyfikacj IstotnychWarunków Zamówienia Pobierz
 •   Przetarg nieograniczony pn. "Przygotowanie kampanii promujacej tereny inwestycyjne Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich".

 

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 1.07.2011r.;

Nr ogłoszenia: 179626-2011


 • Ogłoszenie o zamówieniu    Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu     Pobierz
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz z Warunków Zamówienia     Pobierz
 • Załącznik nr 1 do  wykonanych zamówień     Pobierz
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy     Pobierz
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy     Pobierz
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób     Pobierz
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Harmonogram realizacji przedmiotu umowy i płatności    Pobierz
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia     Pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
 • Zmiana do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pobierz
 • Odpowiedzi  na pytania Wykonawców do SIWZ 11.07.2011 r. Pobierz
 • Odpowiedzi  na pytania Wykonawców do SIWZ 12.07.2011 r. Pobierz
 • Odpowiedzi  na pytania Wykonawców do SIWZ 13.07.2011 r. Pobierz

 

Lokalizacja EkoParku

Kliknij, aby zobaczyć gdzie się znajdujemy