Wersja językowa: polska | english

O PPT EkoPark

MISJA I CELE EKOPARKU


    Misją Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śl. jest utworzenie centrum wdrażania technologii środowiskowych o profilu recyklingu segregacji, przetwórstwa i składowania odpadów.
 
    Głównym celem realizacji projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych zdegradowanych terenów, a następnie rozwój gospodarczy regionu poprzez zapewnienie zainteresowanym podmiotom gospodarczym korzystnych warunków do rozpoczęcia inwestycji jak również pomoc w ich realizacji.


    Z głównym celem projektu związane są cele składowe, które obejmują:


1. Cele gospodarcze

 • Udostępnienie terenów nieużytków poprzemysłowych pod nowe działalności gospodarcze,
 • Przyrost miejsc pracy,
 • Rozwój gospodarczy regionu,
 • Rozwój specjalistycznych firm ukierunkowanych na technologie środowiskowe,
 • Wzrost konkurencyjności firm działających w regionie poprzez pozyskanie nowych przedsiębiorców i inwestorów,
 • Transfer innowacyjnych technologii pomiędzy inwestorem a środowiskiem badawczo-naukowym.


2.
Cele środowiskowe

 • Rekultywacja gruntów zdegradowanych powierzchniowo w kierunku zagospodarowania miejskiego (usługi, przemysł, przetwórstwo odpadów),
 • Poprawa klimatu lokalnego,
 • Poprawa czystości wód gruntowych,
 • Urozmaicenie krajobrazu poprzez zagospodarowanie zielenią izolacyjną dystansów przestrzennych pomiędzy zespołami osiedleńczymi a Parkiem.


3. Cele społeczne

 • Aktywizacja zawodowa ludności strefie oddziaływania Parku Przemysłowo Technologiczne EkoPark w Piekarach Śląskie,
 • Budowa i rozwój infrastruktury wspierającej rozwój małych i średnich firm zlokalizowanych w Parku,
 • Podniesienie poziomu wykształcenia ludności,
 • Podniesienie prestiżu i atrakcyjności miasta Piekary Śl. jako miejsca rozwoju nowych unikalnych technologii,
 • Utworzenie środowiska naukowo-badawczego w zakresie technologii środowiskowych poprzez objęcie terenów rewitalizowanych działalnością Parku.


LOKALIZACJA


    Tereny Piekar Śląskich przeznaczone pod inwestycje objęte zamierzeniami Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark są zlokalizowane w strategicznym punkcie komunikacyjnym aglomeracji śląskiej. Znajdują się w bliskim zasięgu istniejących węzłów dróg krajowych i wojewódzkich. Wzdłuż południowej granicy Parku przebiega ul. Harcerska, która pełni funkcję:


 • drogi międzynarodowej E40 łączącej Piekary Śląskie na wschód z Gliwicami (Portem Gliwickim i Śląskim Centrum Logistyki S.A.), Opolem, Wrocławiem, a na zachód z Sosnowcem, Dąbrową Górniczą, Mysłowicami, Chrzanowem i Krakowem
 • drogi krajowej nr 4 łączącej Katowice z Sosnowcem, Będzinem, Czeladzią i dalej przez Piekary Śląskie z Bytomiem, Zabrzem, Gliwicami, Strzelcami Opolskimi i Wrocławiem
 • drogi krajowej nr 94 łączącej Piekary Śląskie z Wrocławiem poprzez Bytom, Pyskowice, Strzelce Opolskie oraz Piekary Śląskie z Krakowem poprzez Będzin, Sosnowiec, Dąbrowe Górniczą, Sławków i Olkusz.


    W odległości zaledwie 3 km od terenu Parku planowany jest przebieg przyszłej autostrady A1, która będzie kontynuacją międzynarodowej drogi E75 zaczynającej się w północnej Norwegii i prowadzącej przez Finlandię, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię do Grecji. W Polsce autostrada A1 będzie łączyć porty morskie Trójmiasta z Górnym Śląskiem i włączy je w sieć dróg środkowej i południowej Europy, co stanowić będzie  doskonały atut komunikacyjny dla naszych inwestorów.
    Ponadto tereny objęte Parkiem zlokalizowane są w odległości 8 km od istniejącej już autostrady A4 oraz w niewielkiej odległości (ok.18 km) od Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach. Dojazd do lotniska zapewnia ciąg dróg publicznych (droga krajowa nr 94 i 86 oraz droga wojewódzka nr 913) w czasie krótszym niż pół godziny.
    Z inicjatywy władz miejskich w oparciu o fundusze zewnętrzne zostanie rozbudowana lokalna infrastruktura drogowa.


Obecne tereny Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich

 

Docelowa powierzchnia (120 ha) Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich

 

Lokalizacja EkoParku

Kliknij, aby zobaczyć gdzie się znajdujemy